20 Kasım 2009 Cuma

Kamu Borçlarında Yeni Faiz Oranı Aylık 1,95


1. Yeni Gecikme Zammı Oranı

19.11.2009 tarih ve 27411 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 02.11.2009 tarih ve 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,95 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylece 21.04.2006 tarihinden beri yürürlükte olan aylık % 2,5 olan gecikme zammı oranı, % 1.95’e düşmüş olmaktadır.

Karar yayımı tarihi olan 19.11.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

n Vadesi 19.11.2009 tarihinden önce gelmesine rağmen, bu tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan,

n Vadesi 19.11.2009 tarihinden sonra gelen ancak vadesinde ödenmeyen,

kamu borçlarına, yeni gecikme

14 Kasım 2009 Cumartesi

5510 Sayılı Yasaya Göre Bildirim Süreleri28.09.2008 tarih ve 27011 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı Kurma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiştir.

 
A.Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirim Yükümlülükleri
 
1. Hizmet akdi ile çalışanların, işverenlerce bildirimleri;

 
1.1
Daha önce tescil edilmiş iş yerlerinde yeni işe başlayanların, çalışmaya başladıkları tarihten önce,

 
1.2
İnşaat, balıkçılık, tarım iş yerlerinde hizmet akdi ile işe başlatılacak sigortalılar için en geç çalışmaya başlatıldığı gün

  
1.3
Yeni tescil edilecek iş yerlerinde, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu 1 aylık sürenin dolduğu tarihe kadar

 
1.4
Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar 1 ay içinde


Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile kuruma elektronik

12 Kasım 2009 Perşembe

Vergi Kaçakçılığında Klasik Yöntemler

Vergi Kaçakçılığında Klasik Yöntemler
1. Mal ve hizmet satışlarına fatura, fiş düzenlememek veya eksik düzenlemek,
2. Vergi dairesine kayıt olmaksızın çalışılması,
3. Cari döneme ait hasılatın sanki sonraki yılın geliriymiş gibi ertesi yıla kaydırılması,
Örn: Sıklıkla ciro primi faturalarının sonraki yıllarda kesilmesi eğilimi mevcuttur.
4. Envanter kayıtlarıyla oynanması,
Örn: Stokların yüksek gösterilerek gerçekte satılmış malın satılmamış gibi gösterilmesi veya satılan malın maliyetinin farklılaştırılması.
5. Şartlar taşınmadığı halde muaflık

11 Kasım 2009 Çarşamba

KOSGEB KÜÇÜK ESNAF DESTEK KREDİSİ


2.5 Milyar TL'lik Yeni Kredi Desteği Programı'na başvurular 04 Kasım 2009 tarihinde başlayacaktır. Kredi kullanımı, KOSGEB'in bütçe imkanları çerçevesinde ve işletmelerin başvuru sırasına göre değerlendirilecektir. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmeler, direkt olarak bu kredi programı için anlaşma yapılan 17 bankaya başvurabileceklerdir.

Bu bankalar, Akbank, Alternatifbank, Anadolu Bank, Denizbank, Finansbank, Fortis, Garanti Bankası, HSBC, ING Bank, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Asya Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası'dır.

Yeni teknoloji kullanımı, yeni iş yerine taşınma, işlerini büyütme, yeni yatırım, hammadde alımı, üretim ve pazarlama, eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlara açılım ve geliştirme, ihracatın finansmanı ve münferit projelerin finansmanı amacı ile başlatılan Yeni Kredi Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen KOBİ'lerin, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve mutlaka krediyi hangi amaçla kullanacaklarını beyan etmeleri gerekiyor.

5 Kasım 2009 Perşembe

Tekstil Sektörüne Devlet Destekleri

I. Konu

Kurumlar Vergisi Kanunu’na 5838 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile eklenen, geçici 4’üncü maddesinde yer alan hükme dayanılarak yayımlanan 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca tekstil sektörüne sağlanan destekler bu yazımızın içeriğini oluşturmaktadır.

II. Desteklerden yararlanacaklar

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Ankara (I. Bölge), Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç), Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Adana ve Mersin (II. Bölge) illerinde; tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden, bu işletme ve tesislerini 31.12.2010 tarihine kadar, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ileri ile Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada (IV. Bölge) ilçelerine taşıyanlar ve en az 50 personel çalıştıranlar, tekstil sektörüne sağlanan desteklerden yararlanacaktır.

III. Tekstil sektörüne sağlanan destekler

Yukarıda yazılı I ve II’nci bölgelerdeki illerde faaliyette bulunanlar, bütün tesislerini yine yukarıda belirtilen IV’üncü bölgedeki il ve ilçelere, 31.12.2010 tarihine kadar taşımaları ve en az 50 kişilik istihdam sağlamalı halinde;

1 Kasım 2009 Pazar

Son Sigorta Primi Teşviki (5921 Sayılı Kanun)

5921 Sayılı Kanunla 4447 Sayılı Yasaya eklenen Geçici 9. Madde aşağıya
alınmıştır;
Geçici Madde 9- (5921 sayılı Kanunun 2. maddesiyle eklenen ve 18.8.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren geçici madde) 2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31.12.2009 tarihine kadar, işe alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla
işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Bu madde kapsamında işe almaya ilişkin 31.12.2009 tarihini 30.6.2010 tarihine kadar, primlerin Fondan karşılanma süresini ise altı aya kadar
daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Personel Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince özlük dosyalarında bulunabilecek belge ve kayıtları şu şekilde saymak mümkündür.
 • Adet vesikalık fotoğraf
 • Sağlık Raporu
 • İkametgah İlmühaberi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Diploma fotokopisi

 • Sigorta Kartı fotokopisi (Önlü-arkalı)
 • Tasarrufu Teşvik Kartı fotokopisi
 • Daha önce sigortalı olarak çalışılan iş yerlerinde Tasarruf Kesintisi yapılmış ise yapılan kesintiyi gösterir "İşyeri Değişikliğinde Düzenlenecek Tasarrufu Teşvik Bildirim Belgesi"
 • Yıl içinde ödenen kümü latif Vergi Matrahı ve Gelir Vergisi tutarı
 • Vergi Numarası
 • Kan Grubu Kartı