10 Ekim 2013 Perşembe

Vergi İadesi Talepleri Elektronik Ortamda Gerçekleşecek

10.10.2013 tarih ve 429 seri nolu VUK genel tebliği ile İadelere tek dilekçe standardı getirildi;

Tebliği aşağıda paylaşıyorum;

1. Giriş ve Kapsam
Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılıVergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ve diğer vergi kanunlarının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
2. İade Talep Dilekçelerinin Standart Hale Getirilmesine İlişkin Esaslar
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Başkanlığımız internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, bu Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılır.

27 Ağustos 2013 Salı

Kıdem Tazminatı Fonu Uygulaması Ne Zaman Başlıyor

Bigpara.com  sitesinin haberine göre kıdem tazminatı fonu çalışmaları yeniden hız kazandı. Buna göre, hak kazanılan kıdem hesabı 10 yıl boyunca talep edilmezse, hesapta biriken para Maliye Bakanlığı’na aktarılacak.

Kıdem Tazminatı Fonu Taslağı Eylül'de Sunulacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in Eylül ayında sosyal taraflara sunacağını açıkladığı kıdem tazminatı fonu çalışmaları, yeniden hız kazandı. Yeni kurulacak fonun en önemli unsurlarından olacak işçi ve işverenden yapılacak kesinti oranının, çalışmanın sonunda sosyal taraflarla uzlaşılarak belirlenmesi benimsendi. Bunun dışındaki birçok detay ise netleşti. Her çalışan için bireysel kıdem hesabı kurulmasını öngören yeni modelde, “İşverenin zamanında ödemediği kıdem primini daha sonraki dönemde ödemesi” imkanı da getiriliyor.

4 Ağustos 2013 Pazar

Malulen Emeklilik Kapsamına Alınan Hastalıklar

Malulen emekli olma kapsamı hastalık kriterleri genişletildi;

Malulen emeklilik konusunu mağdurları böbrek hastaları, organ nakli bekleyen hastalar ve kanser hastalarını sevindirecek yeni düzenleme çıktı. Tüberküloz ve sara gibi pek çok kronik hastalık maluliyet kapsamına alındı. Böbrek hastalarının emekliliklerinin yanması korkusuyla nakil olmak istememeleri devri de sona erdi. Sigortalıların çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde

22 Temmuz 2013 Pazartesi

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK yayınladı.
17.07.2013 Çarşamba Günü 28710 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin detayları;
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerlerinde,
b) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
ç) Balıkçı teknelerinde,
d) Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında,
uygulanmaz.

20 Temmuz 2013 Cumartesi

E Fatura ve E Defter Uygulamasında Sorular ve Cevaplar

SORULARLA CEVAPLARLA E FATURA E DEFTER UYGULAMASI
E fatura ve E defter 

1)     E-fatura yeni bir belge türü müdür?

Hayır.Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Dolayısıyla aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

2)     E-fatura uygulaması neler getiriyor?

E-fatura uygulamasından yararlanan kullanıcılar; sistemde kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderebilir, sistemde kayıtlı kullanıcılarda e-fatura alabilir ve söz konusu e-faturalarını bilgisayar ortamında muhafaza ederek istendiğinde ibraz edebilirler.

3)     E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?

Kapsam dâhil indeki mükellefler 2 başlık altında toplanabilir.
a) 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

16 Temmuz 2013 Salı

Günde En Fazla 7,5 Saat Çalışılması Gereken İşler Yönetmeliği


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER 
HAKKINDA YÖNETMELİK  yayınladı. 

16 Temmuz 2013 SALI tarihli ve 28709 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelik aşağıdaki gibidir


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

30 Haziran 2013 Pazar

Emeklilik İçin Yaşı Bekleyenlere Fırsat

Emeklilik için yaşı bekleyen sigortalılara yönelik çalışma, prim günü şartına takılan yaklaşık 100 bin kişiye umut oldu. 

Yıl ve yaş şartlarını tamamlamış prim günü eksiği bulunanlar, geçmişe dönük borçlanma ile emekli olma şansına sahip olacaklar. 

100 bin kişiyi emeklilik umudu sardı. Emeklilik için prim günü ile  yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenlere yönelik  yapılan çalışma, prim günü eksik olan kişileri de umutlandırdı. Yaş ve yıl şartlarını doldurmuş ama prim günü eksik olan kişiler, geçmişe yönelik borçlanma yaparak, emeklilik hakkını kazanmak istiyor.

8 Mart 2013 Cuma

2013 Gayrimenkul Sermaye İradı Kira Geliri Beyanı

Sadece Mesken Kira Geliriniz Varsa;


  •  2012 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam konut kira geliri 3000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.
  •  2012 yılı için 3000 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece konut kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.
  •  Bu istisna sadece tek konut için uygulanacak olup birden fazla konut kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
  •  Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.