30 Aralık 2012 Pazar

Mali Müşavirler'den Başbakana Açık Mektup


Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı


Sayın Başbakanım;

Bağımsız Denetim” konusunda, “saydamlık, katılımcılık ve adalet” ilkeleriyle hareket etmesini beklediğimiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) hazırladığı ve 26 Aralık Çarşamba Günü Resmi Gazete’de yayınlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” ile muhasebe meslek camiasının üyesi bizlerde hem hayal kırıklığı yarattı, hem de büyük bir haksızlığa yol açtı.

Türkiye’de “şeffaf, denetlenebilir ve kayıtlı bir ekonomi” idealinde yetki bekleyen ve elini taşın altına koymaya hazır bir meslek mensubu olarak bizler;  “Bağımsız Denetim Yönetmeliği”nin bu haliyle, bir yandan ülkemizin geleceğini olumsuz etkileyecek, bir yandan da yasayla kazanılmış haklarımızı kullanmamızda en büyük engeli ortaya koyacak durumu oluşturduğunu üzülerek gördük.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Yayınlandı 26.12.2012

26 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28509

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 6102 sayılı Kanun ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin; yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, yükümlülüklerine, sorumluluklarına, bunların Kurum tarafından incelenmesine ve denetlenmesine ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

27 Aralık 2012 Perşembe

2013 Asgari Ücret


Asgari ücret 2013 için brüt tutarı 978,75 TL olarak, 2013 asgari ücret in net tutarı 774 lira olarak açıklandı. Çalışanları ilgilendiren asgari ücret 2013 un net hesabı ve işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır. 01.07.2013 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 1021,50 lira, net asgari ücret 804,70 liradır. Asgari ücret 2013 net ve asgari ücret 2013 brüt rakamlarını aşağıda görebilirsiniz.
01.01.2013 - 30.06.2013 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET);
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT: 978,75 TLASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN NET:   774 TL
Asgari Ücret 2013; İşgörme edimini yerine getiren işçiye, yapmış olduğu çalışmalar karşılığında temel ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde ödenmesi gereken en düşük ücrettirAsgari Ücret 2013 tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyon kararları kesindir. Ücretler işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir. Asgari Ücret, günlük olarak belirlenir ve çalışma gün ve çeşidine göre hesaplamalar yapılır. Asgari ücret resmi gazetede yayınlanır ve yayın tarihini izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer.
Asgari Ücret 2013 yılı Tablosu:

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi)

 

16 Yaşından
Büyükler İçin

Brüt Ücret

978,75 TL
Sigorta Primi İşçi Payı
137,03 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
9,79 TL
Gelir Vergisi Matrahı
831,94 TL
Gelir Vergisi
124,79 TL
Damga Vergisi
6,46 TL
Kesintiler Toplamı
278,06 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
73,41 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

774 TL


www.cihaterturk.com

14 Aralık 2012 Cuma

421 No.lu VUK Tebliği İle Eelektronik Defter Zorunlu Oldu

Resmi Gazete No 28497
Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012
Kapsam
 
1. Giriş

1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir. 28/6/2012tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği (Sıra No: 416) ile de 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 ncimaddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.

13 Aralık 2012 Perşembe

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU - 6361 SAYILI KANUN


13 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28496
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
Kanun No. 6361
Kabul Tarihi: 21/11/2012
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Türkiye’de kurulu finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bu Kanun hükümlerine tabidir.
(2) Bankalarca yapılan faktoring işlemleri ile katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama işlemleri bu Kanun hükümlerine tabidir.
(3) Finansal kiralama şirketlerince yapılan faaliyet kiralaması işlemleri hakkında bu Kanunun finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.
(4) Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasında ve finansman şirketlerinin konut finansmanı faaliyetlerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

12 Aralık 2012 Çarşamba

TMS Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamasına İlişkin KGK Duyurusu

Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru Yayınladı.
Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (‘Kurul’) tarafından 15 Kasım 2012 tarihinde yayınladı.

Yapılan duyuruya göre, 1/1/2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında;

420 Seri Nolu VUK Tebliği Elektrik ve Doğalgaz Şirketleri Bildirimi

420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

7 Aralık 2012 tarihli ve 28490 sayılı Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınması hakkında 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğe göre;

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, elektrik dağıtım lisansı almış tüm elektrik dağıtım şirketleri ile OSB tüzel kişilikleri,

b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan doğalgaz dağıtım lisansı almış şirketler,

9 Aralık 2012 Pazar

2013 Yılı İçin Tasdik Edilmesi Gereken Defterler

A- DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

1-ANONİM ŞİRKETLER

Ticari Defterler

1- Yevmiye Defteri

2- Defter i Kebir

3- Envanter

4- Pay Defteri

5- Yönetim Kurulu Karar Defteri

6- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Tasdik Zamanları

İlk Açılış Tasdikleri: Ticari defterlerin tamamının kuruluşta ve kullanılmaya başlanmadan önce ilk açılış tasdikinin yapılması gerekir.

28 Kasım 2012 Çarşamba

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK


28 Kasım 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28481

YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE
ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan anonim şirket genel kurul toplantılarınınbelirlenmesini, anonim şirket genel kurul toplantılarında uygulanacak usul ve esasları ve toplantılarda bulunacak Bakanlık temsilcilerinin görev, yetki ve nitelikleri ile bunlara yapılacak ödemelerişirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurları, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkını kullanacak olan pay veya pay senetlerinin tevdi edildiği kişiler, tevdi edilen kişilerin bağlı oldukları esas ve usuller ile temsil belgesinin içeriğini kapsar.

22 Kasım 2012 Perşembe

KDV'de Özellikli 57 Konu - Mevzuata Göre Değerlendirmeler


KDV'de Özellikli Konular başlıklı 57 ayrı başlıkta ele alınan hususlar güncel mevzuata göre değerlendirildi ve ayrıştırıldı. Çalışmayı incelemek ve satın almak için tıklayınız...


Konu Başlıkları:

1.      İndirilemeyecek KDV
2.      Binek otomobil alım satımında KDV uygulaması
3.      Jeep ve arazi taşıtı alımında ödenen KDV ’nin indirimi
4.      KDV tevkifatı ve uygulama örnekleri
5.      Yapım işlerinde KDV tevkifatı uygulaması
6.      Güncel KDV oranları
7.      Ortaktan alınan kredinin fayzi için KDV hesaplanması
8.      Leasing (finansal kiralama) işlemlerinde KDV oranı
9.      KDV uygulamasında  ihracat istisnası
10.  Yüklenilen KDV içeriğine eklenebilecek harcama ve alımlar

Anonim ve Limited Şirketler İçin Sermaye Artırım Tebliği Yayınlandı


Tarih: 15.11.2012 Sayı : 28468

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ
TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM
ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı;
a)  Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olan anonim şirketleri belirlemek ve bu şirketlerde izin alınmasına,
b) Anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin yeni asgari tutarlara yükseltilmesine,
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan anonim şirketler ile sermayeleri ellibin liranın altında olan anonim şirketleri ve sermayeleri onbin liranın altında olan limitedşirketleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu, 333 ve 453 üncü maddeleri ile 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen:
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,
c) Şirket: Bakanlık iznine tabi anonim şirketleri,
ifade eder.
Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler
MADDE 5 – (1) Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.

13 Kasım 2012 Salı

E Fatura Sistemi Ve Avantajları


Elektronik Fatura Detayları 

Genel hatları ile Elektronik Fatura Kayıt Sistemi; mükellefler tarafından bilgi işlem sistemi aracılığı ile elektronik belge olarak düzenlenen faturalarda bulunan bilgilerin belirlenen standartlarda ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılması suretiyle faturalara ait ikinci nüshaların kağıt ortamında saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran, belli şartlar dahilinde faturalara ait birinci nüshaların elektronik ortamda oluşturulması ve alıcılara iletilmesine imkan sağlayan

27 Ekim 2012 Cumartesi

Güncel KDV oranları


Yürürlükteki  güncel katma değer vergisi (KDV)  oranları (27.10.2012)
Mal teslimlerine ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları, 30.12.2007 tarih ve 2007/13033 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile belirlenmiştir. Bu Karar'da çeşitli tarihlerde bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri de içeren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na aşağıda yer verilmiştir.
Madde 1
(1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
olarak tespit edilmiştir.
(2) (16.12.2011 tarih ve 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra. Yürürlük: 27.12.2011) (I) sayılı listenin 16. ve 17. sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

23 Ekim 2012 Salı

2013 Asgari Ücret


Hükümetin emekli maaşlarına ve asgari ücrete uyguladığı zamlar neticesinde asgari ücret 761 TL oluyor.

İŞTE ZAM ORANLARI
Programa göre asgari ücretin 2013 yılı Ocak-Temmuz aylarında yüzde 3 oranında,  devredilen SSK ve devredilen Bağ-Kur emekli aylıklarının ise bir önceki 6 aylık  enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 5,32 ve yüzde  2,34 oranında artırılması öngörüldü.
Zamlarla 886 lira olan en düşük SSK emeklisinin maaşı 933 liraya, 717 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin maaşı da 755 liraya yükselecek.
739 lira olan asgari ücret ise zamla 761 liraya yükselecek. 

20 Ekim 2012 Cumartesi

Kolay Emekli Olmanın Yolları

Erken emekli olmanın yolları;

Değerli okuyucular bu yazımızın içeriğini  daha erken emekli olabilmenin yöntemleri oluşturmaktadır. Yasada bulunan bazı avantajları kullanarak emekli olabilme şansı olan sigortalıların erken emekli olabilme ihtimalleri söz konusudur.

Kolay emeklilik şansı tanıyan yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

16 Ekim 2012 Salı

6111 4447 Geçici 10. Madde SGK Teşviği Detayları

6111 Sayılı Kanun'la 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 10. madde ile SGK teşviği getirildi.

2011-45 sayılı Genelge ile konuya ilişkin açıklamalar detaylı olarak ikincil mevzuatla açıklandı;

6111 sayılı Torba yasa ile 4447 sayılı Kanununa Eklenen Geçici 10.Maddesi ile Teşvik Uygulaması genişletilmiştir.

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihi olan 01.03.2011’den itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan; a)Fiilen çalıştırılanlar
b)İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin SGK verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları
c)Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları

10 Ekim 2012 Çarşamba

KOBİ'lere Müjde Bağımsız Denetime Tabi Değilsiniz


6102 sayılı Yeni TTK yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler içerisinde en radikal olanı şirketlerin bağımsız dış denetime tabi tutulmasıydı. TTK’nın 397. maddesinde anonim şirketlerde denetime ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. TTK’nın 635. maddesinde ise “Anonim şirketin denetçiye, denetime ve özel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır.” ibaresi yer almaktadır.   Böylece limited şirketler ve anonim şirketlerde bağımsız denetim uygulaması zorun hale gelmişti.

Ancak 397. maddede 26.06.2012 tarihli ve 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrası eklenen 4. fıkra ile bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verildi.  Böylece meslek camiası ve  şirket yetkilileri bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin

4 Ekim 2012 Perşembe

Yeni TTK'ya Göre Anonim Şirketin Avantajları


Yeni TTK’ye Göre Anonim Şirketlerin Avantajları /
1 Temmuz 2012 Tarihi itibariyle yeni TTK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte şirket kuruluşlarında ve şirketlerin özelliklerinde çeşitli yasal değişiklikler oldu. TTK ile ilgili sık karşılaşılan sorular,  anonim şirket ve limited şirket arasındaki fark veya hangisinin tercih edilmesi gerektiği  yönünde. Bu sorulara cevap olması açısından bu yazımızda anonim şirketlerin avantajlarını ele almaktayız.  

28 Eylül 2012 Cuma

Maliye Gayrimenkule ve Otomobile Aslında Çifte Zam Uyguladı

Maliye Gayrimenkule ve Otomobile Aslında Çifte Zam Uyguladı 

Yazının başlığını okuyunca şaşırtıcı gelebilir. Ancak otomobilde ÖTV ödenirken verginin vergisi de alınıyor,  bu nedenle hem ÖTV’ye hem de KDV’ye artış uygulanmış oldu.  Bunun nasıl olduğunu birlikte görelim; 

Otomobilde Çifte Vergi Zammı 

Ekonomik büyümenin yavaşlaması, bütçe açığının ilk 8 ayda belirmesi gibi sorunlar ekonomi yönetimini çeşitli önlemler alarak bütçe gelirlerini artırmaya zorladı. 

27 Eylül 2012 Perşembe

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

Yeni TTK sonrası merakla beklenen sorulardan biri hangi şirketlerin Bağımsız Denetime tabi olacağıydı.
Nihayet  söz konusu şirketleri belirleneceği Bakanlar Kurulu Kararı Kararı taslağı yayınlandı...

Değerlendirmeniz için söz konusu taslağı aşağıda yayınlıyoruz;


BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı: 2012/
Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının …/…/2012 tarihli ve ….. sayılı yazısı üzerine, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre Bakanlar Kurulu’nca …/…/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
MADDE 1 – (1) Bu Karara ekli (I) sayılı listede yer alan şirketlerin tamamı ile (II) sayılı listede belirtilen aktif büyüklüğü, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısına ilişkin

28 Ağustos 2012 Salı

ELEKTRONİK ORTAMDA AŞ GENEL KURULU YÖNETMELİĞİ


28.08.2012 Tarih 28395 sayılı resmi gazete ile Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik yayınlandı....

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKGENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, anonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları, genel kurullara elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneğini, oyun hak sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasının esaslarını, Elektronik Genel Kurul Sisteminin işleyiş esaslarını ve bu sistemin katılımcılarının yükümlülüklerini kapsar.

5 Haziran 2012 Salı

Konutta KDV %18 Oluyor

Gayrimenkul sektörünün en önemli ayağı olan konuttaki KDV’nin arttırılmasıyla ilgili yapılacak düzenleme sektörün tepkisini çekti. Sektörün ende gelen örgütlerinden GYODER ve KONUTDER yaptıkları açıklamada uygulamanın sektörü küçülteceğini vurguladı. KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, KDV artışının konut sektöründe yüzde 25 küçülmeye neden olacağını belirtirken, GYODER Başkanı Işık Gökkaya da, sektörde kayıt dışılığın artacağı uyarısında bulundu.

‘Yeni projelerin önü tıkanır’
KDV oranının yüzde 18’e yükseltilmesi halinde, ilave gelecek yüzde 17 oranındaki KDV yükünün konut almak isteyenleri olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Ömer Faruk Çelik, bu durumda istihdamın 300 bin kişi azalacağını, sektörün büyük ölçüde kayıt dışına çıkacağını, yeni ve nitelikli projeler yerine, daha vasat ve daha güvensiz projeler yapılacağını söyledi.
Son dönemlerde yüksek seyreden konut kredisi faiz oranları nedeniyle zaten zorlanan vatandaşın KDV artışı olması halinde ihtiyaç duyduğu konutları alamaz hale geleceğini savunan Çelik, “Bu durumda bugün itibariyle yaklaşık 1 milyona yakın konut stoku olan ülkemizde yeni projelerin önü kesilecektir” dedi.

‘KDV oranları değişmesin’
Çelik, sonuçta sektördeki KDV oranlarının değişmemesini talep ettiklerini vurgulayarak, “Kentsel dönüşüm alanlarının KDV’den istisna edilmesi kaosa yol açacaktır. Arsalar için belediyelerden alınan imar durum yazıları ve akabinde alınan inşaat ruhsatları, 5 yıl süreyle kazanılmış hak olmalıdır. İmar planlarında bir değişiklik olsa bile kazanılmış haklara göre inşaat yapılmasına müsaade edilmelidir” dedi.

‘Kayıt dışılık artacak’
GYODER Başkanı Işık Gökkaya da, gayrimenkul sektörünün, çok önemli bir dönemden geçtiğini belirterek, “Kentsel Dönüşüm, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın yasallaşması, yabancıların mülk satışının önündeki mütekabiliyet engelinin kaldırılması vb. gibi çok önemli ve olumlu gelişmelerin yanı sıra yeni KDV düzenlemesi gibi maalesef sektörü olumsuz etkileyecek bazı sorunlar da söz konusu oluyor” diye konuştu. Sadece kentsel dönüşümle 10 yılda 5.3 milyon konutun yenilenmesinden bahsedildiğini dile getiren Gökkaya, şunları aktardı:
“KDV düzenlemesi sağlıksız sonuçlar doğuracaktır. Tüm sektörün konutlarda yüzde 18 KDV uygulamasının kademelendirilmesi yönündeki çabalarına karşın yürürlüğe giren bu karar, kayıt dışılığın azaltılması hedeflenen bir sektörde, kayıt dışılığı artıracaktır.”

Kaynak: Milliyet Gazetesi

Çalışma İzni

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'de çalışma izni ile ilgili prosedürler ve hizmet şartlarımız ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişim kurunuz.

Çalışma izni
İkamet tezkeresi
Türk vatandaşlığı
Türkiye vizesi


SM Mali Müşavir
www.cihaterturk.com
Tel: 0212 502 4445
www.cihaterturk.com

29 Mayıs 2012 Salı

Mükellef Bilgileri Bildirimi Angaryası Mükellefi Bıktırdı


Maliye Bakanlığının yetkisini kullanarak talep ettiği 31 Mayıs 2012 gün sonuna kadar elektronik ortamda bildirilmesi gereken "Mükellef Bilgileri Bildirimi" mükellef ve Mali Müşavirleri angaryalarla uğraştırarak oldukça zor durumda bırakıyor.Mükellef bilgileri bildiriminde neler isteniyor?

Merkez işyerinin ve şube, depo, mağaza vb. eklentilerin;
- Adres bilgileri ve adres  kimlik numarası
- Mülk sahibi TC. Kimlik Numarası
- Kayıtlı bulunulan oda ve sicil numarası
- Elektrik dağıtım şirketi ve abone numarası
- Doğalgaz dağıtım şirketi ve abone numarası
- SGK İşyeri Sicil No ve 16 yaş altı/üstü  çalışanların cinsiyet dağılımına göre sayıları
- İşyeri faaliyetine uygun nace  kodu ve her koda göre satış hasılatı

Maliyenin bu isteklerine karşılık  1 Sayfalık bir tebliğ ile açıklamaya calıştığı detaylara ilişkin oldukça fazla soru cevap bekliyor. Video ve sıkça sorulan sorular şeklinde yardımcı materyaller ile sorunu çözmeye çalışan maliye sıkıntının farkında olmalı ki 25 Mayıs'ta bir duyuru yayınlayarak konunun önemini hatırlattı ve şimdiye kadar verilen bildirim formlarının bazı bilgilerinin hatalı olduğunu aksi takdirde cezai işlem yapılacağını duyurdu.

Tek bildirimde sadece tek bir işyeri biriminin bildirilmesi, her depo ve şube işyeri gibi eklentiler için ayrı bildirimlerin verilmesinin gerekliliği ise başlı başına bir angaryadan öteye geçmemektedir.

Ne kadar şaşırtıcı bir düzenleme ki, bu bildirim formunda sonradan yapılacak düzeltmeler ceza gerektiriyor.
Vergi mükelleflerine ilave bir yük getirildiği gibi Muhasebeci, Mali Müşavirlere mükelleften 100 TL para alınız denilmekte, bu ek yükün bedelini tahsil edebilmek ise ek bir sorun oluşturuyor  iken 1.170 TL ceza verilecek olması izah edilemeyecek bir gerçektir.

Yani sizler birer mükellef olarak adresinizi veya elektrik abone numaranızı yanlış bildirdiğinizi  farkederek düzeltmek istiyorum diyerek düzeltme bildirimini sistemden tekrar onaylatırsanız, merak etmeyiniz vergi dairesi en kısa sürede ceza ihbarnamesini size ulaştıracaktır.

Mükellefin ve meslek mensuplarının vergi sorumluluklarından kaynaklanan yoğunlukları nedeniyle  bildirimlerin doğru ve süresinde  onaylanması için 31 Mayıs süresinin kesinlikle vergi idaresi tarafından uzatılması gerekmektedir.

SM Mali Müşavir Cihat ERTÜRK
www.cihaterturk.com