30 Aralık 2012 Pazar

Mali Müşavirler'den Başbakana Açık Mektup


Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı


Sayın Başbakanım;

Bağımsız Denetim” konusunda, “saydamlık, katılımcılık ve adalet” ilkeleriyle hareket etmesini beklediğimiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) hazırladığı ve 26 Aralık Çarşamba Günü Resmi Gazete’de yayınlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” ile muhasebe meslek camiasının üyesi bizlerde hem hayal kırıklığı yarattı, hem de büyük bir haksızlığa yol açtı.

Türkiye’de “şeffaf, denetlenebilir ve kayıtlı bir ekonomi” idealinde yetki bekleyen ve elini taşın altına koymaya hazır bir meslek mensubu olarak bizler;  “Bağımsız Denetim Yönetmeliği”nin bu haliyle, bir yandan ülkemizin geleceğini olumsuz etkileyecek, bir yandan da yasayla kazanılmış haklarımızı kullanmamızda en büyük engeli ortaya koyacak durumu oluşturduğunu üzülerek gördük.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Yayınlandı 26.12.2012

26 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28509

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 6102 sayılı Kanun ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin; yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, yükümlülüklerine, sorumluluklarına, bunların Kurum tarafından incelenmesine ve denetlenmesine ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

27 Aralık 2012 Perşembe

2013 Asgari Ücret


Asgari ücret 2013 için brüt tutarı 978,75 TL olarak, 2013 asgari ücret in net tutarı 774 lira olarak açıklandı. Çalışanları ilgilendiren asgari ücret 2013 un net hesabı ve işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır. 01.07.2013 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 1021,50 lira, net asgari ücret 804,70 liradır. Asgari ücret 2013 net ve asgari ücret 2013 brüt rakamlarını aşağıda görebilirsiniz.
01.01.2013 - 30.06.2013 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET);
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT: 978,75 TLASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN NET:   774 TL
Asgari Ücret 2013; İşgörme edimini yerine getiren işçiye, yapmış olduğu çalışmalar karşılığında temel ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde ödenmesi gereken en düşük ücrettirAsgari Ücret 2013 tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyon kararları kesindir. Ücretler işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir. Asgari Ücret, günlük olarak belirlenir ve çalışma gün ve çeşidine göre hesaplamalar yapılır. Asgari ücret resmi gazetede yayınlanır ve yayın tarihini izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer.
Asgari Ücret 2013 yılı Tablosu:

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi)

 

16 Yaşından
Büyükler İçin

Brüt Ücret

978,75 TL
Sigorta Primi İşçi Payı
137,03 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
9,79 TL
Gelir Vergisi Matrahı
831,94 TL
Gelir Vergisi
124,79 TL
Damga Vergisi
6,46 TL
Kesintiler Toplamı
278,06 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
73,41 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

774 TL


www.cihaterturk.com

14 Aralık 2012 Cuma

421 No.lu VUK Tebliği İle Eelektronik Defter Zorunlu Oldu

Resmi Gazete No 28497
Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012
Kapsam
 
1. Giriş

1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir. 28/6/2012tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği (Sıra No: 416) ile de 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 ncimaddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.

13 Aralık 2012 Perşembe

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU - 6361 SAYILI KANUN


13 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28496
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
Kanun No. 6361
Kabul Tarihi: 21/11/2012
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Türkiye’de kurulu finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bu Kanun hükümlerine tabidir.
(2) Bankalarca yapılan faktoring işlemleri ile katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama işlemleri bu Kanun hükümlerine tabidir.
(3) Finansal kiralama şirketlerince yapılan faaliyet kiralaması işlemleri hakkında bu Kanunun finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.
(4) Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasında ve finansman şirketlerinin konut finansmanı faaliyetlerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

12 Aralık 2012 Çarşamba

TMS Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamasına İlişkin KGK Duyurusu

Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru Yayınladı.
Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (‘Kurul’) tarafından 15 Kasım 2012 tarihinde yayınladı.

Yapılan duyuruya göre, 1/1/2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında;

420 Seri Nolu VUK Tebliği Elektrik ve Doğalgaz Şirketleri Bildirimi

420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

7 Aralık 2012 tarihli ve 28490 sayılı Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınması hakkında 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğe göre;

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, elektrik dağıtım lisansı almış tüm elektrik dağıtım şirketleri ile OSB tüzel kişilikleri,

b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan doğalgaz dağıtım lisansı almış şirketler,

9 Aralık 2012 Pazar

2013 Yılı İçin Tasdik Edilmesi Gereken Defterler

A- DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

1-ANONİM ŞİRKETLER

Ticari Defterler

1- Yevmiye Defteri

2- Defter i Kebir

3- Envanter

4- Pay Defteri

5- Yönetim Kurulu Karar Defteri

6- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Tasdik Zamanları

İlk Açılış Tasdikleri: Ticari defterlerin tamamının kuruluşta ve kullanılmaya başlanmadan önce ilk açılış tasdikinin yapılması gerekir.