vergi iadeleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
vergi iadeleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10 Ekim 2013 Perşembe

Vergi İadesi Talepleri Elektronik Ortamda Gerçekleşecek

10.10.2013 tarih ve 429 seri nolu VUK genel tebliği ile İadelere tek dilekçe standardı getirildi;

Tebliği aşağıda paylaşıyorum;

1. Giriş ve Kapsam
Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılıVergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ve diğer vergi kanunlarının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
2. İade Talep Dilekçelerinin Standart Hale Getirilmesine İlişkin Esaslar
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Başkanlığımız internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, bu Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılır.